November
24

SD i val 2014

Söndag 24 November 2013
Av:
Tags: SD, val, 2014, rasism, nazism, fascism, nolltolerans, fakta, skandaler, hets mot folkgrupp, Jimmie Åkesson, bakgrund, historia, lögner

SD i val 2014

"SD har några bra punkter och ingen annan vågar ta i dem" är ett vanligt argument för att försvara en röst på SD i val 2014. Missnöje över andra partiers integrationspolitik tycks vara grunden för hur människor lättvindigt lägger sin röst på ett parti med nazistiska och rasistiska rötter, som inför valet 2010 lyckats slipa sin partiledare och sitt partiprogram till en acceptabel och politiskt korrekt nivå. Men hur ser SD egentligen ut, när man klär av dem och vad innebär det att lägga sin röst på SD?

Jag röstade på SD men är inte rasist

Ett annat vanligt försvarstal är "Jag röstade på SD, men jag är inte rasist". Ett numera ohållbart försvar, om man använder sin dekokratiska röst för att ge stöd för detta rasistiska parti.

Ja, jag hävdar att SD är ytterst rasistiskt och har nazistiska drag och jag avser belysa det med källor, så att du själv kan döma. Jag hävdar också att en röst på SD är ett konkret ställningstagande för en rasistisk politik och därmed anser jag att man genom att rösta på SD är att betrakta som rasist.

I valet 2010 kunde det i viss mån ses som acceptabelt att många (dryga 300 000) svenskar röstade på SD (Sverigedemokraterna), många i rent missnöje. Men att i val 2014 hålla fast vid sitt missnöje och använda det, tillsammans med argumentet "SD har några bra punkter", det räcker inte längre. Det duger helt enkelt inte till att grunda det ansvar som följer med rösträtt. Vi talar inte om att missnöjesrösta på det andra blocket, utan på ett parti med rötter i nazism.

Därför sammanställer jag här det jag finner nödvändigt att ta del av, för att man ska kunna få en bild av SD, som är mer överensstämmande med sanningen, än den välpolerade yta som SD själva vill försöka framhäva (om än i min mening kraftigt misslyckat, då partiprogram och annat tydligt visar på sådant som bekräftas i tydliga exempel i media).

Jag hoppas och vill tro att människor är bättre än så här. Att opinionssiffrorna fortfarande visar de missnöjda som ännu ej tagit sig tid att läsa på och förstå vad det är de lägger sin röst på. Jag hoppas de hinner läsa innan valet 2014, för annars går Sverige en mörk framtid tillmötes.

Är SD rasistiskt?

Ja, SD är ett rasistiskt parti. Vilket icke-rasistiskt parti skulle behöva införa nolltolerans mot rasism och kräva att dess medlemmar inte uttrycker nazistiska åsikter?

SD har en partiledare, Jimmie Åkesson, och en webbplats med partiprogram och annat, som avser ge en legitim, politiskt korrekt bild av SD som ett humanistiskt parti, med fokus på svenska traditioner och någon form av patriotism.

Men inget parti är bättre än vardagen speglar. Inget politiskt parti tillåts måla upp en fasad utan att ifrågasättas, när verkligheten visar en annan bild än den partiet försöker återge.

Aftonbladet publicerade 2009 en mycket omtalad artikel, där Jimmie Åkesson gavs utrymme att beskriva partiets syn på varför muslimer är ett hot mot sverige. Trots risk för åtal om hets mot folkgrupp valde Aftonbladet att publicera " Muslimerna är vårt största utländska hot ". En rubrik som Aftonbladet satt (hårt kritiserat), som i min mening är en fullt korrekt rubricering utifrån vad Jimmie Åkesson faktiskt skriver. Det är inte rimligt att anse att Aftonbladet skulle gjort spektakel av Jimmie Åkessons artikel, genom att förvränga eller förvärra genom sin rubrik. Tvärt om är det en saklig rubricering utifrån artikelns innehåll, om än hårt omdebatterad utifrån perspektivet hets mot folkgrupp.

Jimmie Åkesson säger i artikeln bl a " Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden... " och menar att andra politiker, som säger at mångfald är positivt är naiva. Han må ha rätt till sin åsikt, men vad speglar den?

Om Aftonbladet var rädda att bli stämda för hets mot folkgrupp så undrar jag varför räds inte Jimmie Åkesson för åtal på den punkten? Det är ju han som uttalar orden. Aftonbladet återger dem och ger utrymme till att publicera dem. Det gör förvisso ansvarig utgivare juridiskt ansvarig för den publicering som sker, men det borde rimligtvis också vara känsligt för en partiledare att uttala åsikter som vid publicering enligt framstående jurister innebär ett brott mot grundlag.

Assimilerad, lojal icke-svensk

I SD:s principprogram står att läsa:

" Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. "

Så, för att accepteras och få svenskt medborgarskap avser Sverigedemokraterna kräva av en individ med annan etnisk bakgrund, att de förkastar sin tidigare kultur, sina värderingar, sina erfarenheter - sin identitet. Det krävs att man assimileras och blir en ny identitet. En ny, assimilerad, lojal icke-svensk.

Även när man antagit denna nya identitet finns indikationer på att SD avser hålla koll på att den assimilerade nysvensken inte ljugit och lurats, för om så är fallet kommer assimileringen ogiltigförklaras och individen (som då anses ha gått tillbaka till att åter vara den illojale icke-svensken) utvisas. (källa: https://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ , klicka på valet Medborgarskap).

Det finns förvisso en rimlighet i att om en person söker asyl i Sverige på falska grunder så ska detta hanteras av lagar som berör omständigheterna. Men att så tydligt uttrycka dessa punkter specifikt tyder på att det är en hjärtefråga att försvara just utvisning av icke-svenskar som inte "lyder". Var går gränsen?

Tro på vilken gud du vill?

SD skriver att religionsfrihet är en naturlig del av demokrati (källa: https://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ under Religion). Men här krävs att man ställer föregående utsago från SD mot frågan om religionsfrihet.

Det är viktigt nog för att upprepas:

" Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. "

Hur ska jag samtidigt kunna utöva en religion som Islam, för att ta ett exempel? En kärnpunkt i Islam handlar just om att aldrig överge Islam som den enda läran. Det i sig är inom Islam en ultimat synd. Så hur går det ihop? Är det okunskap kring andra religioner eller ren och skär rasism och vetskapen om att ingen kommer kunna bli "assimilerad" som grundar denna förträffliga tillfällighet till förvirring hos SD?

Järnrören, de uttjatade järnrören

Skandalerna har varit flera, men järnrören är nog det flest minns. Expressen visar hela filmen (om filmen ej visas korrekt nedan, följ denna länk för att se den: http://www.expressen.se/tv/nyheter/inrikes/expressen-dokumentar-hela-sd-filmen/ ):

För att få en rättvis bild av toppskiktet av SD så kan man helt enkelt inte välja att bortse från denna händelse. Lyssna till ordval och betänk noga vad det som sägs innebär, när det kommer från riksdagspolitiker som lyder under nolltolerans mot rasmism .

Jimmie Åkesson valde i omgångar att råda partikamrater att lämna sina uppdrag. I Kent Ekeroths fall blev det i realitet så att han lämnade sitt uppdrag som rättspolitisk talesperson, men fortsatte arbeta med samma frågor, i nära samarbete med sin efterträdare. Han behöll dock sin position i riksdagen.

Samma Ekeroth, som i filmen ovan säger "Med vår politik blir det inte fler såna".

I filmen hör vi uttalanden som "Du är svenskfientlig", "Du är inte svensk", uttalat till Soran Ismail, som faktiskt per statens definition är svensk. Men inte enligt SD:s dokumenterade sätt att se på vem som är svensk.

SD menar nämligen att följande är kriterierna för att vara svensk:

" Grundläggande krav anser vi ska vara att man varit bosatt i landet i minst tio år och att man under denna tid uppvisat en klanderfri vandel. "

Källa: https://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ under Medborgarskap

Vidare lyder definitionen:

" Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet."

Källa: https://sverigedemokraterna.se/var-politik/nationen/

Intressanta följdfrågor blir vad tidig ålder är mer exakt. Men här framgår också att en person som kommit till Sverige i vuxen ålder endast kan komma att anses som svensk utifrån ett mått av lojalitet, språkkunskaper etc. Något som man bör tänka en gång till på vad det betyder. Hur mäter man lojalitet? Är det rimligt att be en vuxen människa, kanske med en annan religion, att överge sitt kulturarv och tvingas se Sveriges historia som sin egen? Är detta ens tillåtet utifrån konventioner kring mänskliga rättigheter?

Här måste jag dra en parallell till 1930-talets Tyskland och nazismen, där man i viss mån använde samma metoder, då vissa "utvalda" kunde svära sig fria från sitt gamla jag och bli en del av Hitlers utrotningsarmé. Även här var lojalitet måttet och viljan att överge hela fundamentet för sin tidigare person var priset att betala. Här, liksom i SD:s principprogram, är människor som tillför landet mer också att betrakta som mer värda och ska förses med fördelar i frågor som medborgarskap. Hitler fattade t ex stort intresse för Albert Einstein, som var jude, men samtidigt hade kunskapen till att skapa atombomben. SD förespråkar arbetskraftsinvandring, där svenska staten har ett intresse för att inhämta kompetens. Även här uttrycks värderingar som tydligt visar på enorma krav på de som "utgör en belastning för nationen", medan dem nationen kan ha nytta av ska favoriseras trots sin avvikande etniska bakgrund. Jag kan undra om kärnfysiker från Iran kommer att anses svenska även om de inte är lojala? Även om de inte överger sin tro, sitt kulturarv och erkänner den svenska historien som sin egen?

SD och ursprung

I alla fall då man undersöker någon/något så har historien en viktig roll i att visa hur djupt rotade ideologier ser ut. Så även i fallet SD. Sverigedemokraterna kan inte tillåtas leva på undantag från sitt förflutna, utan måste även de stå för de grundläggande värderingar som lett fram till vad partiet är idag.

1988 bildades Sverigedemokraterna av personer från Nordiska rikspartiet och nya organisationer som Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt (BSS).

Efter att medvetet ha tagit namnet Sverigedemokraterna, för att "tvinga" media att använda ordet demokrati så fort partiet nämndes (uttalat motiv till namnval) och ett misslyckat val 1994, så bytte partiet partiledare.

Den nye partiledaren Mikael Jansson förbjöd bomberjackor och nazistuniformer. Hur kan det komma sig att sådant förbud behövde införas?

Om man var dömd för brott eller uttryckte nazistiska åsikter blev man utesluten ur partiet. Varför är sådant överhuvudtaget en fråga för ett politiskt parti som utger sig för att inte vara rasistiskt?

I en intervju i Expo säger en tidig representant för SD:

" Vi visste att vi inte skulle bli accepterade i media som demokrater. Men vi ville att de i alla fall skulle bli tvingade att säga demokrati samtidigt som de pratade om oss. Så namnet Sverigedemokraterna blev perfekt. "

Källa: http://www.sverigedemokraterna.de/sverigedemokraternas-nazistiska-forflutna/

Men även Jimmie Åkesson själv har i sin politiska karriär bl a sagt:

" Att undertrycka folkviljan på det sätt som Sveriges makthavare gjort beträffande invandringen är naturligtvis inte hållbart i längden. Extremism och samhällsförakt blir ett naturligt resultat av en sådan politik. Det är ingen slump att Sverige 60 år efter andra världskrigets slut har en aktiv och växande naziströrelse. Att ungdomars väg till nazismen går via missnöje med den förda invandringspolitiken är ingen ovanlighet."

Det bekräftar inte Jimmie Åkessons sympati med nazism, men det visar på hur han har ett intresse för grupperingen utöver det vanliga, vilket tillsammans med många andra faktorer borgar för att Jimmie Åkessons politiska intressen inte är helt utan koppling till nazism, högerextremism och fascism.

Följande uttalande, till DI (Dagens Industri), är dock att betrakta som mer direkt oroväckande:

" Om den här gruppen fortsätter att växa blir det svårt att inte tumma på rättsstatens principer om allas likhet inför lagen. Då är vi ute på väldigt hal is "

För den som anser att källor jag använder är för SD-kritiska så kanske Dagens Industri och deras tillbakablick på hur Jimmie Åkesson hamnade i Sverigedemokraterna kan vara intressant. Här besrkvier DI det hela: http://www.di.se/artiklar/2013/11/15/dokument-sa-vaxte-sverigedemokraterna-fram/ (denna länk är källan för sista citatet ovan).

Kortfattat kan sägas att Jimmie Åkesson var medlem och aktiv i MUF (Moderata Ungdomsförbundet), där Fredrik Reinfeldt ledde verksamheten i början av 90-talet. På grund av sitt starka motstånd till EU valde Åkesson att gå vidare och söka nya politiska vägar. Han fann Sverigedemokraterna, som på den tiden bestod av skinheads som marcherade i Sverigedemokraternas namn. Ett nazistiskt parti, där grovt våld ofta förekom i situationer förknippade med partiet.

Här är en inspelning från 1995, som tydligt visar vad det är för parti människor lägger sin missnöjesröst för. SD i sitt ursprung.  Jimmie Åkesson hävdar att politiken inte förändrats nämnvärt från då, men att metoderna förfinats.

När SD byter partiledare

Jimmie Åkesson ska inte fråntas äran för den skicklighet han besitter i att få Sverigedemokraterna att framstå som ett humant politiskt parti. Hans till synes främsta uppgift, att få SD att framstå som ett moget, legitimt, politiskt korrekt parti, är alldeles uppenbart någonting han lyckats väldigt väl med, eftersom jag behöver skriva denna artikel.

Men när man tar en titt på de aktiva i SD och de många, allvarliga stridigheter som ägt rum i partiets förhållandevis korta livstid, så måste man också ställa sig frågan vad händer när Jimmie Åkesson byts ut? Vad händer när partiets sanna färger gör sig påminda efter att SD kommit till makten? Hur skulle Sverige se ut om vice partiledare Jonas Åkerlund tog över? Han som uttalat att invandrare är parasiter och att asylsökande som säger sig vara förföljda i hemlandet ofta är knarklangare som hotas med dödsstraff i sitt hemland? (källa: http://sdcitat.se/jonas-akerlund-kallade-invandrare-for-knarksmugglare/ )

Den dagen kommer. Dagen då SD inte tolererar Jimmie Åkessons så kallade nolltolerans. Dagen då SD tröttnar på att inte få bära de kläder de vill. Dagen då de inte längre låter sig tystas av en partiledare som vill att de låter bli nazistiska och rasistiska uttalanden för att gynna bilden av partiet.

Media ljuger om SD

Det påstås ofta att media (och kanske jag?) ljuger om SD för att skapa en sämre bild av partiet än de förtjänar. I en färsk debatt i SVT fanns avgående partisekreterare Björn Söder med för att svara för SD:s räkning. Det var i vanlig ordning svar om att tidningar och tv ljuger, Aftonbladet sätter sensationsrubriker (den som nämns tidigare i denna artikel) etc. I SVT:s studio fanns även Henrik Johansson från interasistmen.se. Han har naturligtvis tagit sig tid att granska källorna för sina påståenden och jämföra med svaren från SD:s Björn Söder.

http://www.interasistmen.se/granskning/irm-vs-bjorn-soder-svt-debatt-vi-reder-ut-soders-logner/

Är SD ett rasistiskt, fascistiskt och nazistiskt parti?

Jag kan inte döma åt dig som läser, men i min mening råder inget som helst tvivel om vad SD i realitet står för. Hela deras fundament vilar på nazistiska ideologier och Jimmie Åkesson hävdar alltså att partiets politiska ideologier inte ändrats nämnvärt (ur videon ovan). Det kan bara betyda att ideologin är just nazistisk.

Så, när jag säger att det inte längre duger att säga "Jag röstade SD, men är inte rasist" så menar jag att det finns fog för det. Jag menar att det är fullt befogat. Det är inget jag påstår för att göra mig osams med någon eller visa förakt mot någons åsikt. Jag söker inte tvinga på någon annan min åsikt, såsom SD enligt egen utsago vill tvinga på människor ett sätt att leva, att vara lojal som de kallar det.

Jag förstår att mitt synsätt kan anses provokativt, men jag anser det nödvändigt att göra vad jag kan för att få oinsatta att öppna ögonen och se vilka SD egentligen är och ställa sig frågan är jag beredd att ställa min demokratiska röst till detta partis förfogande? Är jag beredd att skriva under på dessa ideologier?

För det duger inte längre att säga "De har några bra punkter". Hade valet stått mellan att missnöjesrösta på Moderaterna för att Socialdemokraterna gjort bort sig under en mandatperiod så hade det varit en aning annorlunda. Inget av partierna är högerextremistiskt och fascistiskt. Inget av dem har nazism som grundpelare i sin ideologi.

En röst på SD är ett ställningstagande. Tänk på det innan du röstar 2014.

Val och lögner känns illa - Val, SD och lögner...

SVT Agenda ställer frågan om nolltoleransen bara gäller partiets gräsrötter och inte de högre uppsatta och Jimmie Åkesson svarar att det finns särskilda omständigheter som han inte vill gå in på. SVT:s fråga är befogad, men ej besvarad. Är det som SVT tror?

Edit: Expo må vara väldigt SD-kritiska, men när Sverigedemokrater på band säger följande är det bortom allt rimligt tvivel att SD har rasistiska och nazistiska värderingar.

" Jag tror inte att man behöver vara orolig som vanlig medlem, om man bara använder det sunda förnuftet och försöker att inte kontinuerligt lyfta fram rasistiska, nazistiska, antidemokratiska idéer, tankar, artiklar och så vidare " (uttalat av Mattias Karlsson)

Lyssna på inspelningen: http://expo.se/2013/sa-talar-sd-internt-om-nolltoleransen_6276.html

DN har publicerat Borzoo Tavakolis brev till Kent Ekeroth: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/till-kent-ekeroth-riksdagsledamot-for-sd/ , men Kent Ekeroth vill inte svara .

Aftonbladet skriver " Åkessons SD är inte främlingsfientliga ". Vad menar de?

SD har enligt uppgift skapat sin egen säkerhetsorganisation, vilket är ytterligare ett obehagligt tecken på hur SD anser sig ha mandat att agera. Björn Söder hävdar att det inte är fråga om ett medborgargarde, men eftersom hans uttlanden senaste tiden visat sig vara rena lögner finner jag föga orsak att tro att detta stämmer. De för bland annat eget register över alla "brott" de anser ha begåtts och har så gjort sedan 2010.

SvD skriver om SD:s egen säkerhetsorganisation och dess register: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-bygger-upp-egen-sakerhetsorganisation_8755894.svd


Kommentera på Google+ & Facebook

Kommentera på Google+ & Facebook och dela med dina vänner!
Rockfashion.se policy för kommentarer

Regler för kommentarer

Regler för kommentarer är enkla. Vi står för det vi säger, använder sunt förnuft, undviker kränkning och vi håller oss naturligtvis på rätt sida av lagen. Om Rockfashion finner att dessa enkla förhållningsregler ej följs kommer inlägg att tas bort. I grova fall kan användare stoppas från att kunna kommentera.

Rockfashion.se är ej ansvarig för vad individer väljer att säga i kommentarer, då kommentarer kräver inloggning och därmed faller under personligt ansvar.

Vi har nyligen gått över till att använda Google+ kommentarer. Vill du hellre använda Facebook, så kan du kommentera och dela på Facebook här !


Visa fler inlägg
Rock by Valje - rockiga smycken med döskallar och bling! Rock by Valje - rockiga s...
Rock by Valje är en ny sajt, som drivs av vår vän Anna...
Svarta Duvor & Vissna Liljor - Timbuktu & Sebbe Staxx Svarta Duvor & Vissna Lil...
Timbuktu får försvara sin medverkan i den nya låten "S...
SD på en skör tråd SD vinner på walk over...
SD (Sverigedemokraterna) är ute på hal is. I svaret på...
SD till makten 2014? SD till makten!...
Ska SD (Sverigedemokraterna) fortsätta växa så här, s...
Följ oss på Facebook!
Följ oss på Google+

Rock collections
Rockfashion:RELOADED Spotify Rockfashion Vol 8 Spotify Rockfashion Vol 7 Spotify Rockfashion 11-11-11 Spotify Rockfashion Vol 6 Spotify Rockfashion Vol 5 Spotify Rockfashion Vol 4 Spotify Rockfashion Vol 3 Spotify Rockfashion Vol 2 Spotify Rockfashion Vol 1 Spotify new

Fler inlägg

Rock by Valje - rockiga smycken med döskallar och bling! Rock by Valje - rockiga s...
Rock by Valje är en ny sajt, som drivs av vår vän Anna...
Svarta Duvor & Vissna Liljor - Timbuktu & Sebbe Staxx Svarta Duvor & Vissna Lil...
Timbuktu får försvara sin medverkan i den nya låten "S...
SD på en skör tråd SD vinner på walk over
SD (Sverigedemokraterna) är ute på hal is. I svaret på...
SD till makten 2014? SD till makten!
Ska SD (Sverigedemokraterna) fortsätta växa så här, s...

rockfashion.se Webutation